METHODS OF LINEAR AND HIERARCHICAL SEQUENCES IN ARCHIVES

  • Miroslav Novak The Regional Archives Maribor
Keywords: methods, linear sequences, hierarchical sequences, cardinality, data in archives, archival material

Abstract

There are more and more data collected and captured in the archival repositories and in the archival information systems and organized in different ways. Therefore, legitimate archival professional dilemmas and related discussions arise about ensuring their integrity. To solve this problem it is necessary to check the suitability of existing methods or develop and establish new methods of managing data in the archives.The paper presents two archival methods for managing the archival data consistency and integrity on the base of linear and hierarchical sequences and the method of cardinality of sets of sequences. In archival professional procedures all three methods are already used in various forms.In some areas, their use is systematic, in other sporadic. They are often carried out by inertia and with the limited archival practical experience. The main intention of that paper is to present and theoretically ground these methods with intention of better and systematical implementation in everyday archival professional procedures.

References

Cvelfar, B. (2011). Vodnik po fondih in zbirkah arhiva v knjižni obliki - potreba ali nuja? V: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja : zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področij arhivistike, dokumentalistike in informatike…, No. 10 (p. 387-410). Maribor : Pokrajinski arhiv Maribor. Retrieved 16. 2. 2019: http://www.pokarh-mb.si/uploaded/datoteke/Radenci/radenci2011/35_cvelfar_2011.pdf.

FRAN – Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Retrieved 14. 2. 2019: https://fran.si/.

Hajtnik, T., Škoro Babić, A. (2018). Ali nam lahko pri vrednotenju in odbiranju elektronskega gradiva pomaga tehnologija? V: Moderna arhivistika : časopis arhivske teorije in prakse, 1, No. 1. (p. 169-196). Maribor : Pokrajinski arhiv Maribor. Retrieved 14. 2. 2019: http://www.pokarh-mb.si/uploaded/datoteke/radenci_20181/1_2018_169-196_%C5%A0koro.pdf.

ISO/TR 13028. Information and documentation - Implementation guidelines for digitization of records. Retrieved 14. 2. 2019: https://www.iso.org/standard/52391.html.

Novak, M. (2011). Metode stručnog i istraživačkog rada u savremenoj arhivskoj teoriji i praksi. V: Arhivska praksa, 14 (p. 213-227). Tuzla : Arhiv tuzelskega kantona.

Novak, M. (2012). Signatura kot entiteta arhivskih informacijskih sistemov. V: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja : arhivistika in informatika, (p. 605-630). Maribor : Pokrajinski arhiv Maribor. Retrieved 15. 2. 2019: http://www.pokarh-mb.si/uploaded/datoteke/Radenci/Radenci2012/62_Novak_2012.pdf.

Novak, M. (2018a). O relacijah med fizičnim, digitalnim in digitaliziranim arhivskim gradivom = About the relations between physical, digital and digitized archival records. V: Arhivi v službi človeka - človek v službi arhivov : simpozij : zbornik znanstvenih prispevkov z recenzijo (p. 81-90). Maribor : Alma Mater Europea – ECM.

Novak, M. (2018b). Fasetni model oblikovanja naslovov popisnih enot. V: Moderna arhivistika : časopis arhivske teorije in prakse, 1, No. 2. (p. 385-406). Maribor : Pokrajinski arhiv Maribor. Retrieved 10. 2. 2019: http://www.pokarh-mb.si/uploaded/datoteke/2_2018_385-406_novak.pdf.

Novak, M. (2018c). Upravljanje občutljivih podatkov in arhivska informativna pomagala. V: Atlanti, letnik 28, št. 2 (p. 33-41). Maribor : Arhive Centre for Professional and Technical Problems.

Popovici, B. F. (2016). Records in contexts : towards a new level in archival description? V: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Popisovanje arhivskega gradiva: zbornik mednarodne konference, Radenci, April 13-15 2016 (p. 13-31). Maribor : Pokrajinski arhiv Maribor. Retrieved 10. 2. 2019: http://www.pokarh-mb.si/uploaded/datoteke/Radenci/radenci_2016/013-031_popovici_2016.pdf.

Šauperl, A. (2007). Malo znane lastnosti klasifikacije – Kratek vpogled v teorijo klasifikacije in njeno uporabo v knjižničnih katalogih. V: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja: Zbornik referatov z dopolnilnega izobraževanja (p. 83-95). Maribor : Pokrajinski arhiv Maribor. Retrieved 15. 2 2019: http://193.2.142.10/fileadmin/www.pokarh-mb.si/pdf_datoteke/Radenci2007/_auperl.pdf.

Semlič Rajh, Z. (2012). Arhivski zapisi in postopki sledenja v arhivskem informacijskem sistemu. V: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja : arhivistika in informatika : zbornik mednarodne conference (p. 631-646). Maribor : Pokrajinski arhiv Maribor. Retrieved 10. 2 2019: http://www.pokarh-mb.si/uploaded/datoteke/Radenci/Radenci2012/63_Semlic_2012.pdf.

Semlič Rajh, Z., Šauperl. A. (2011). Problematika gesljenje in oblikovanja deskriptorjev. V: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja : arhivistika in informatika : zbornik mednarodne conference (p. 187-213). Maribor : Pokrajnski arhiv Maribor. Retrieved 10. 2 2019: http://www.pokarh-mb.si/uploaded/datoteke/Radenci/radenci2011/19_semlic_sauperl_2011.pdf.

Semlič Rajh, Z.; Šabotić, I., Šauperl, A. (2013). Znanstvenoraziskovalno delo v arhivistiki : značilnosti uporabe dveh raziskovalnih metod. Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja : arhivi in ustvarjalci gradiva : stanje in perspektive, (p. 125- 144). Retrieved 10. 2. 2019: http://www.pokarh-mb.si/uploaded/datoteke/Radenci/Radenci2013/11_Semlic_Sabotic_Sauperl_2013.pdf.

Uvdag. (2017). Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva. Uradni list Republike Slovenije, No. 42/2017. Retrieved 15. 2 2019: https://www.uradni-list.si/glasilouradni-list-rs/vsebina/2017-01-2140?sop=2017-01-2140.

Weisstein, Eric W. Cardinal Number. V: MathWorld--A Wolfram Web Resource. Retrieved 15. 2 2019: http://mathworld.wolfram.com/CardinalNumber.html.

ZVDAGA-A. (2014). Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Uradni list RS, št. 30/06, 51/14. Retrieved 15. 2. 2019: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20142170.

Published
2019-03-15
How to Cite
Novak, M. (2019). METHODS OF LINEAR AND HIERARCHICAL SEQUENCES IN ARCHIVES. Atlanti +, 29(1), 26-40. https://doi.org/10.33700/2670-4579.29.1.26-40(2019)
Section
Articles